Algemene Thuiswinkel
Voorwaarden

Maskerfaces, 17 November 2020

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie
zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond.

Inhoudsopgave:Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten
daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Branchegarantie
Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden Thuiswinkel
Bijlage I – Modelformulier voor herroeping
Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij
op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een
bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om
informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping.
Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft.;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument
en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

Artikel 2 – De Ondernemer
Maskerfaces
handelend onder de naam: Maskerfaces
Vestiging adres: Tempeliersstraat 71, 2012 EC Haarlem – Nederland

Bezoekadres:
’s Boschstraat 27
2320 Hoogstraten
België
033457161
Telefoonnummer Nederland: 0644991108 (lokaal tarief)
Telefoonnummer België: 0492863831 (lokaal tarief)
Bereikbaarheid: 24 uur per dag, 7 dagen per week
E-mail: via Contact Formulier
KvK Amsterdam Nederland: 53303598
Btw-identificatienummer Nederland: NL002525010B01
Btw-identificatienummer België: BE0551873877

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant
vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit;Indien
de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent: de beroepsvereniging
of -organisatie waarbij hij is aangesloten; de beroepstitel, de plaats in de EU
of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend; een verwijzing
naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen
waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de
ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand
tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst
van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar
gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op
welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien
en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos
worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in
afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs
elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld
op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst
op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene
voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en
dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op
andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens
specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het
tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de
consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds
beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig
is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder
voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de
aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving
is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod
door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik
maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave
van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de
ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk
is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het
aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4,
tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het
aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft
aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg
de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst
van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de
consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de
ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter
beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor
een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan
betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen
in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte
stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen,
alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een
verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de
ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de
overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een
bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere
voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of
digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of
op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,
meesturen:
• het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de
consument met klachten terecht kan;
• de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument
van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een
duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
• de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
• de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst
of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van
aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van
de overeenkomst op afstand;
• de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de
overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van
onbepaalde duur is;
• indien de consument een herroepingsrecht heeft, het
modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts
van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Rechten bij herroeping bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop
van een product gedurende een bedenktijd van 30 dagen zonder
opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument
vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van
zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de
consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die
niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
• als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
• als de levering van een product bestaat uit verschillende
zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
• bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten
gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument,
of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is
geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst
voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is
geleverd gedurende 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van
herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het
sluiten van de overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud
die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie
over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet
heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van
de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel
vastgestelde bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan
de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Consument Verplichting tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het
product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of
gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de
werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat
de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals
hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het
product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product
die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het
product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de
overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het
herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en
kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij
dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor
herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in
lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of
overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft
niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen.
De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen
als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren,
indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en
conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke
instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het
herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden
van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de
consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft
de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor
terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht
dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of
elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt
volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de
consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is
aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is
nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de
volledige nakoming van de verbintenis.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of
de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop
zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van
stadsverwarming, indien:
• de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie
over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of
het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
• de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering
van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of
stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke
levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud,
indien:
• hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft
ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
• hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het
verlenen van zijn toestemming; of de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle
aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op
elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze
melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief
eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht
voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen
volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.
Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij
wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de
consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar
gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van
levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer
de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiten van het herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten
van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk
bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst,
heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan
schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen
invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen
voordoen
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder
leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder
verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
• de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande
instemming van de consument; en
• de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht
verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft
uitgevoerd;
4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van
accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode
van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden,
goederenvervoer, autoverhuurdiensten, optredens, artiesten boeking
en catering;
5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de
overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan
is voorzien;
6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die
niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een
individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor
een specifieke persoon bestemd zijn;
7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het
sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan
plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk
is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen
invloed heeft;
11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur,
waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van
abonnementen hierop;
13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager,
maar alleen als:
• de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande
instemming van de consument; en
• de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn
herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – Prijzen
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de
prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd,
behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of
diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de
financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met
variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen
en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij
het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van
wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit
bedongen heeft en:
• deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
• de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te
zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn
inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst plus extra garantievoorwaarden
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten
voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde
specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer
er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal
gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de
ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze
aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder
gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is
tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Leveringen en Uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van
diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de
ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde
bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen
uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien
de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan
wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de
consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst
heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de
overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele
schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of
een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Transactieduur: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
6. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen
met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en
een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
7. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het
einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe
overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten
hoogste één maand.
8. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
• te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op
een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
• tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn
aangegaan;
• altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer
voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:
1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt
tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder
begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of
vernieuwd voor een bepaalde duur.
2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor
bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden
verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de
consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de
verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één
maand.
3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt
tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen
stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument
te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste
één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de
overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per
maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter
kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en
tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet
stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proefof kennismakingsperiode.

Duur
5. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de
consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een
opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de
redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de
overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende
voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen
te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de
bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14
dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een
overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan
op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst
heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling
van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de
consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van
de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen
vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of
vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en)
voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te
late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14
dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te
voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn,
over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en
is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte
buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze
incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen
tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de
volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan
ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en
percentages.


Artikel 16 – Klachtenafhandeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte
klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze
klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen
bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd,
volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als
een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door
de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een
bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een
meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie gestuurd.
5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te
geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn
ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Verschillen Commissie
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop
deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de
totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot
door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten,
kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de
consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de
Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den
Haag (www.sgc.nl).
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de
ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie
te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden
gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de
Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij
voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.
6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de
geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een
daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk
dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil
laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de
ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf
weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen
aan de bevoegde rechter.
7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals
deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie
(www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/
thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden
bij wege van bindend advies.
8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de
behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling
is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn
bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd.
Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid
aangesloten geschillencommissie.

Artikel 18 – Garantie Thuiswinkel
1. De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie staat garant voor de
nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie
Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies
binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de
rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend
advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis
waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een
bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door de
Nederlandse Thuiswinkel Organisatie aan de consument uitgekeerd. Bij
bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,-
uitgekeerd. Voor het meerdere heeft de Nederlandse Thuiswinkel
Organisatie een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid
het bindend advies nakomt.
2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een
schriftelijk beroep hierop doet bij de Nederlandse Thuiswinkel
Organisatie en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan
de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Indien de vordering op de
ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument
aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van
€10.000,- uitkomt over te dragen aan de Nederlandse Thuiswinkel
Organisatie, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de
betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de
consument.

Artikel 19 – Bijkomende en afwijkende
bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende
bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen
schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze
door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 – Wijziging van de algemene Thuiswinkel voorwaarden
1. De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zal deze algemene
voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de
voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.
Nederlandse Thuiswinkel Organisatie
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede
Postbus 7001, 6710 CB Ede.

Bijlage I – Modelformulier herroeping
Modelformulier voor herroeping


(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt
herroepen)
Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*de levering van
de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*de verrichting van
de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*.
Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij
producten]
[Naam consumenten(en)]
[Adres consument(en)]
[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt
ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Maskerfaces 2020, All rights reserved!

Aan: Maskerfaces
Bekijk voor het juiste retouradres de retourinformatie zoals die is
opgenomen in uw account op onze website.
E-mail: Contact Formulier (Link to Contact Form)

 

Main Menu