Herroepingsrecht

Herroeping

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.

Je kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping maar bent hiertoe niet verplicht. Download de PDF hier!

Terugbetaling

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende jou uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de

herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping als je de overeenkomst herroept, ontvangt je alle betalingen die je tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van

levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Retourzending

Indien je slechts een deel van jouw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen er voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.

Ons retouradres is’s Boschstraat 27, 2320 Hoogstraten – Belgie.

Aansprakelijkheid

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

De bedenktermijn is wettelijk minimaal 14 dagen. Je kunt het herroepingsformulier downloaden, invullen en naar ons toe opsturen via de mail en de herroeping officieel door te geven. Je mag ons ook een Whatsapp bericht sturen zodat wij hier rekening mee kunnen houden, maar de inhoudelijke behandeling gaat in werking zodra wij jou email hebben ontvangen. De 14 dagen bedenktijd gaat inwerking op de dag dat het email is ontvangen. De terugbetaling gaat pas inwerking als wij de goederen retour hebben ontvangen. De terugstorting zal binnen 3 dagen nadat wij de goederen retour hebben ontvangen, te zien moeten zijn op jouw bankrekening.

Main Menu